Stressinhallinta osana työhyvinvointia

Työhyvinvoinnilla on suuri merkitys jokaisen työikäisen arjessa. Työpäivän tulisi olla innostava ja motivoiva kokemus, jossa työtehtävät on suunniteltu niin, että ne olisi mahdollista toteuttaa päivän aikana. Tämän lisäksi tulisi vielä kotona jaksaa tehdä askareita, viettää perheen kanssa aikaa sekä harrastaa. Työhyvinvointi tukee yksilön elämänhallintaa ja edesauttaa pitämään itsestä hyvää huolta, myös vapaa-ajalla. Vaikka työ- ja vapaa-aika on pääsääntöisesti hyvä pitää toisistaan erillään, ne ajautuvat usein ainakin jossain määrin päällekkäin.

Työhyvinvointi koostuu monista eri osa-alueista. Stressi ja sen hallinta on olennainen osa työhyvinvointia, koska se vaikuttaa suoraan työntekijöiden fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen sekä työsuoritukseen. Stressi luokitellaan usein positiiviseen (eustressi) ja negatiiviseen (distressi). Positiivinen stressi motivoi ja antaa energiaa suoriutua tehtävistä. Pitkäkestoinen, negatiivinen stressi kuormittaa ja heikentää esimerkiksi tunnereaktioiden säätelyä, ja keskittymiskykyä. Työympäristössä koettu jatkuva stressi voi johtaa uupumukseen, sairauspoissaoloihin, heikentyneeseen motivaatioon ja alentuneeseen tuottavuuteen. Hyvin hallittu stressi voi puolestaan lisätä työn tehokkuutta ja mielekkyyttä.

Stressin hallitseminen työelämässä ei ole pelkästään yksilön etu, vaan usein se hyödyttää työnantajaa ja koko työyhteisöä. Hyvät stressinhallintataidot auttavat työntekijöitä säilyttämään hyvän mielen, parantavat työtehokkuutta ja -tyytyväisyyttä sekä luovat positiivisen ilmapiirin työyhteisössä.

Stressinhallinta työhyvinvointi Studio Aalto

Miten tiimi löysi uuden tehokkuuden stressinhallinnan työhyvinvointipäivästä

Erään yrityksen tiimi työskenteli intensiivisesti uuden projektin parissa. Suunnitellussa aikataulussa pysyminen tuotti alusta asti tiimille haasteita, sillä resurssit olivat rajalliset ja projektin aikataulu oli tiukka. Tiimin painetta lisäsivät entuudestaan korkeat odotukset asiakkaiden sekä johdon tahoilta. Hyvin nopeasti tiimin jäsenet alkoivat huomata stressin lisääntymisen merkkejä, haasteita yhteisessä vuorovaikutuksessa ja työskentelyn tehottomuutta. Yhdessä he päättivät, että asiaan tulisi jollain tavalla reagoida hyvin nopeasti, jotta projektin tavoitteet olisi mahdollista saavuttaa. 

Tiimi varasi itselleen puolen päivän mittaisen yhteisen työhyvinvointipäivän, jossa tutustuttiin ammattilaisen ohjauksessa erilaisiin stressinhallintakeinoihin, kuten rentoutus- ja keskittymisharjoituksiin. Lisäksi tiimiläiset pääsivät ammatticoachin tukemana yhdessä jakamaan omia tuntemuksiaan siitä, millaiset tekijät aiheuttavat kullekin stressiä ja miten he voisivat yhdessä tukea toistensa jaksamista työarjessa. Kokemusten jakaminen yhteisesti lisäsi tiimin yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja he oppivat myös paremmin tunnistamaan stressiä aiheuttavia tilanteita ja kommunikoimaan niistä.

Hyvin pian työhyvinvointipäivän jälkeen tiimin ilmapiiri alkoi muuttua. Työntekijät tuntuivat keskittyneemmiltä työhönsä ja positiivinen tunnelma alkoi välittyä tiimin sisällä. Työpäivien pituudet normalisoituvat, ja tiimin jäsenet kokivat työhyvinvointinsa parantuneen merkittävästi. Tiimin tarina osoitti, miten yhteisöllinen lähestymistapa stressinhallintaan voi tuoda merkittäviä etuja koko tiimin toiminnalle. Työkaluja stressinhallintaan tiimi oli saanut Studio Aallon järjestämästä työhyvinvointipäivästä.

Stressinhallinta osana työhyvinvointia

Keinoja stressinhallintaan

Kyky hallita stressiä on keskeinen osa työhyvinvointia, sillä jatkuva stressi voi vaikuttaa haitallisesti sekä fyysiseen että henkiseen terveyteen. On tärkeää tunnistaa, mitkä tekijät ympäristössä aiheuttavat stressiä, ja miten stressiä voidaan hallita. Näihin kuuluvat muun muassa realististen tavoitteiden asettaminen, tehtävien priorisointi, säännölliset tauot, rentoutusharjoitukset, terveellisten elämäntapojen ylläpitäminen sekä riittävä uni. Unen merkitys stressinhallinnassa on valtava. Riittävä uni auttaa palautumaan stressistä ja ylläpitämään sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia. 

Kommunikaatio on hyvän stressinhallinnan avaintekijä. Avoin kommunikaatio esihenkilön ja työtovereiden kanssa auttavat usein ennaltaehkäisemään tai vähentämään negatiivista stressiä. Yritysten kannattaa tarjota työntekijöilleen tukea ja valmennusta vuorovaikutustilanteisiin stressin hallitsemiseksi, sillä ne voivat edistää merkittävästi sekä yksilön että organisaation hyvinvointia ja suorituskykyä.  

Työterveyslaitos painottaa psykososiaalisten kuormitustekijöiden ennaltaehkäisyä stressin hallinnassa. Tällöin tulisi kiinnittää huomiota erityisesti työn sisältöön, töiden organisointiin, työjärjestelyihin, työyhteisön toimivuuteen sekä esihenkilötyön ja sosiaalisten suhteiden toimivuuteen työyhteisössä. Lisää aiheesta voit lukea täältä.

Miksi kannattaa panostaa työhyvinvointiin?

Pitkällä tähtäimellä työhyvinvointia edistäviin tekijöihin investoiminen on kuin laittaisi rahaa pankkiin. Hyvinvointi työssä lisää tutkitusti työntekijän työmotivaatiota, sitoutumista, luovuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta. Se myös ennaltaehkäisee ja vähentää sairauspoissaoloja. Nämä edellä mainitut seikat yhdessä tuovat yritykselle hyvinvoivan työntekijän, joka jaksaa innostua ja motivoitua työstään ja kokee työn imua. 

Me Studio Aallolla tarjoamme työhyvinvoinnin tehostamiseen stressinhallintaan suunnattua työhyvinvointipäiväpakettia Tampereen kauneimmalla studiolla, Lapinniemen upean järvimaiseman avautuessa korkeista kaari-ikkunoista. Hyvinvointipäivä suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työyhteisöjen hyvinvointia tukevaan valmentamiseen erikoistuneen Skillmoren kanssa. Lue lisää tietoa stressinhallinnan työhyvinvointipäivän paketista täältä. Palvelu toteutetaan aina räätälöidysti yrityksen tarpeita ajatellen.

Ostoskori
Scroll to Top